Kiedy opiekujemy się starszą osobą, często musimy załatwiać za nią różne sprawy. Nie wystarczy do tego w wielu przypadkach posiadanie pełnomocnictwa tej osoby, która upoważnia nas własnoręcznym podpisem np. do złożenia jakiegoś wniosku w urzędzie. Niektóre instytucje żądają opłaty od pełnomocnictwa lub osobistej obecności seniora. Pełnomocnictwo notarialne, choć sporo kosztuje, też nie zawsze wystarcza. Dlatego warto zostać kuratorem seniora.

 

Istnieje możliwość wyznaczenia kuratora osoby starszej czy z niepełnosprawnością. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 183 stwierdza: „Dla osoby niepełnosprawnej ustanawia się kuratora, jeżeli osoba ta potrzebuje pomocy do prowadzenia wszelkich spraw albo spraw określonego rodzaju lub do załatwienia poszczególnej sprawy”.

 

Wniosek o ustanowienie kuratora składa osoba z niepełnosprawnością lub organizacja pozarządowa zajmująca się ochroną praw tych osób. Sąd może wnioskować o ustanowienie takiego kuratora w sytuacji, gdy został oddalony wniosek o ubezwłasnowolnienie, ale uznaje, że potrzebna jest tej osobie pomoc kuratora.

 

Wniosek o kuratelę składa się do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego dla miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Trzeba w nim uzasadnić potrzebę posiadania kuratora, zaproponować zakres obowiązków, a nawet osobę. Jest to o tyle ważne, że kurator może żądać wynagrodzenia za działania, szczególnie gdy go obciążają.

 

Wniosek o ustanowienie kuratora jest płatny (40 zł), można jednak wystąpić o zwolnienie z kosztów. Sąd, ustanawiając kuratora, zobowiązany jest szczegółowo określić zakres kompetencji, obowiązki i uprawnienia. Zostaje to zapisane w wydanym kuratorowi zaświadczeniu. Potwierdza ono prawo kuratora do występowania w imieniu osoby z niepełnosprawnością i urzędnik nie powinien go zakwestionować, o ile działania kuratora mieszczą się w wyznaczonym przez sąd zakresie uprawnień.

Takimi uprawnieniami może być na przykład:

- podpisywanie umów

- składanie wniosków urzędowych

- pomoc przy załatwieniu spraw majątkowych

 

Senior po ustanowieniu kuratora wciąż może decydować o sobie, rozporządzać majątkiem, może też poprosić sąd o odwołanie kuratora.

 

Niektóre sprawy urzędowe wymagają osobistej obecności seniora (m.in. złożenie wniosku o dowód, złożenie oświadczenia lub zeznania). Jeśli starsza osoba nie może chodzić (np. jest leżąca lub przebywa w szpitalu), kurator tej osoby może domagać się, by to urzędnik przyszedł do seniora. Wszystkie wizyty są nieodpłatne. Ale uwaga - wizyty u osoby niesamodzielnej nie może odmówić także notariusz, który pobiera jednak opłatę dodatkową: maks. 61,50zł za godzinę.

 

 

Wzór wniosku o ustanowienie kuratora poniżej:

 

 

 

Miejscowość, data..........................

 

Do Sądu Rodzinnego w........

Wydział … Rodzinny i Nieletnich

 

 

Wnioskodawca/czyni: Imię, nazwisko osoby

z niepełnosprawnością

Adres zamieszkania

 

Wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby z niepełnosprawnością

 

W imieniu własnym, na podstawie art. 183 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wnoszę o:

1. ustanowienie kuratora w osobie..........................., ur. dnia ……………….w…………. w celu udzielenia pomocy w prowadzeniu spraw wnioskodawcy/wnioskodawczni, ur. dnia ………… w…………..

 

Uzasadnienie

Wnioskodawca/czyni jest osobą z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu …………… Urodziła się w….............roku, w…………………. Wnioskodawca/czyni ukończyła w roku…........ gimnazjum (Krótki opis dotychczasowego życia wnioskodawcy/czyni - szkoły, innych zajęć, WTZ).

 

Dowód: kserokopia dowodu osobistego

orzeczenie o niepełnosprawności lub/i zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia

 

Stan niepełnosprawności utrudnia jej załatwianie wielu spraw, od których zależy jakość jej życia i realizacja jej praw. Stres związany z trudnościami komunikacyjnymi często uniemożliwia jej uzyskanie przysługujących jej uprawnień. Ustanowienie dla niej „kuratora dla osoby z niepełnosprawnością” na podstawie art. 183 k.r.o. ułatwi jej w znaczny sposób faktyczne funkcjonowanie w rzeczywistości społecznej i prawnej. Do zakresu spraw, w których niezbędne jest wsparcie kuratora należą przede wszystkim sprawy urzędowe, administracyjne, kontakty z instytucjami publicznymi .............................

 

Wnioskodawca/czyni wnosi o ustanowienie kuratorem ........................ matki (nie musi to być członek rodziny) ………... Od wielu lat pełni ona funkcję faktycznego asystenta wnioskodawcy/czyni, wspierając ją w czynnościach, które – ze względu na stan niepełnosprawności – stanowią barierę w pełnym uczestnictwie w życiu społecznym. Alternatywne metody komunikacji stosowane przez ..............................., zaufanie, którym darzy ją wnioskodawca/czyni, a przede wszystkim jej dotychczasowe wsparcie faktyczne udzielane ............................., są gwarancją rzetelnego pełnienia funkcji kuratora, przy zachowaniu godności i podmiotowości wnioskodawcy/czyni.

Mając na uwadze powyższe, wniosek ten jest konieczny i uzasadniony.

 

……………………………..

Podpis osoby z niepełnosprawnością

Załączniki:

 

1. Kserokopia dowodu osobistego

2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub/i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia

 

3. Odpis wniosku wraz z załącznikami

 

Kurator dla osoby starszej i niepełnosprawnej

25 czerwca 2020

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego